Header

Konferencja

„Udział czynnika obywatelskiego
w wymiarze sprawiedliwości”

23 kwietnia 2018 r.  |  Warszawa, ul. Chłodna 51 (Warsaw Trade Tower)

Wydawnictwo C.H.Beck Kwartalnik IUSTITIA KPC

Wydawnictwo C.H.Beck, Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA
i Katedra Postępowania Cywilnego WPiA UŚ

serdecznie zapraszają na konferencję: „Udział czynnika obywatelskiego w wymiarze sprawiedliwości”.

Cel konferencji

Konferencja jest wynikiem rosnącego zainteresowania tematyką udziału czynnika obywatelskiego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Ma ona stanowić forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata nauki i praktyki.

Celem konferencji jest podjęcie debaty na temat problemu niezawisłości sędziowskiej w ramach realizacji kompetencji władzy sądowniczej przez sędziów niezawodowych. Zakres konferencji obejmie problematykę wprowadzenia do polskiego systemu prawnego instytucji sędziów pokoju oraz obywatelskich sędziów handlowych. Konferencja będzie również szansą analizy istniejących regulacji prawnych, w tym instytucji ławnika sądowego i mediatora.

Panele prowadzone będą w języku polskim, włoskim i angielskim, z zapewnionym tłumaczeniem symultanicznym.

Prelegenci
Cristina Cabrita Alves de Silva

Cristina Cabrita Alves de Silva

Sędzia pokoju w sądzie pokoju Aljustrel, Almodôvar, Castro Verde, Mértola and Ourique Municipalities, w Portugalii.

Anna Bicz

Anna Bicz

Asystent w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Dyrektor Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. W roku akademickim 2016/2017 odbyła stypendium naukowe na Nottingham Trent University w Nottingham w Wielkiej Brytanii. Jej zainteresowania naukowe obejmują postępowanie cywilne, w szczególności postępowanie zabezpieczające oraz postępowanie mediacyjne.

Bernice B. Donald

Bernice B. Donald

Sędzia Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych. Była pierwszą w stanie Tennessee kobietą Afroamerykanką na stanowisku sędziego. Jako powszechnie szanowana i uznana uczona, Sędzia Donald od lat szkoli sędziów na całym świecie. W okresie swojej pracy zawodowej pełniła między innymi funkcję Prezesa Fundacji Prawników Amerykańskich, Prezesa Stowarzyszenia Kobiet Prawników oraz Prezesa Stowarzyszenia Kobiet Sędziów. Za swoją działalność otrzymała ponad 100 nagród i wyróżnień.

dr Katarzyna Gajda

dr SSR Katarzyna Gajda-Roszczynialska

Adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego oraz sędzia w Sądzie Rejonowym dla Krakowa–Krowodrzy w Krakowie. Jest współzałożycielką Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych oraz członkinią Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” oraz Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. Członkini Kolegium Redakcyjnego Polskiego Procesu Cywilnego. Do grudnia 2015 r. członkini stałego zespołu ds. postępowania cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Wykładowca Centrum ARS UJ w Krakowie i ORA w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe obejmują postępowanie rozpoznawcze (w szczególności zagadnienia: podmiotów w procesie, przedmiotu procesu, postępowania dowodowego), europejskie postępowanie cywilne, alternatywne metody rozwiązywania sporów oraz ustrój, organizację i kognicję sądów. Autorka około 50 publikacji.

Angelo Giorlando

prof. Angelo Giorlando

Stopień doktora nauk prawnych summa cum laude uzyskał na Uniwersytecie w Katanii w 1973 r. Został mianowany na stanowisko sędziego dekretem ministerialnym w 1976 r. Ukoronowaniem sędziowskiej kariery Profesora Giorlando było pełnienie funkcji prezesa wydziałów cywilnego i gospodarczego (departamentu ds. upadłości) oraz własności intelektualnej sądu w Katanii. W 2012 r. przeszedł na emeryturę. Był opiekunem naukowym młodych sędziów w Szkole Sądownictwa w Scandicci (Florencja) w latach 2012-2013, 2013-2014, 2015-2015. Od roku akademickiego 2017-2018 sędzia Angelo Giorlando jest profesorem z dziedziny postępowania cywilnego na Uniwersytecie w Enna.

Prof. Katner

prof. zw. dr hab. SSN Wojciech Katner

Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Sądu Najwyższego (Izba Cywilna). Autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, wieloletni radca prawny i adwokat, były Prodziekan Wydziału Prawa i Prorektor Uniwersytetu Łódzkiego, Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli (1992-1997), Wiceminister Gospodarki (1997-2001), stypendysta Fundacji Fulbrighta, Honorowy Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta, Stypendysta Rządu Francuskiego, autor książek, komentarzy i licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego.

Renato La Rosa

prof. Renato La Rosa

Stopień doktora nauk prawnych summa com laude uzyskał w 1978 r. na Uniwersytecie w Katanii. Od 1986 r. jest adwokatem – członkiem samorządu adwokackiego w Katanii, a w 2001 r. zdobył uprawnienia do reprezentowania swoich klientów przed włoskim Sądem Najwyższym. Swoją naukową karierę rozpoczął w roku 1992 r. na Uniwersytecie w Catanzaro. Jest profesorem z dziedziny prawa rzymskiego - na Uniwersytecie w Katanii prowadzi kurs z zakresu instytucji prawa rzymskiego. Autor trzech monografii i szeregu artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Wykonuje zawód adwokata od ponad trzydziestu lat, jest właścicielem kancelarii specjalizującej się w prawie cywilnym, prawie handlowym oraz prawie pracy.

Giuseppe La Rosa

adw. Giuseppe La Rosa

W 2010 r. z wyróżnieniem uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Uniwersytecie w Katanii. Stypendysta programu Erasmus na Uniwersytecie w Utrechcie, gdzie z powodzeniem ukończył kurs prawa Unii Europejskiej i prawa technologii informacyjnych. Jest członkiem samorządu adwokackiego we Włoszech i w Polsce jako prawnik zagraniczny świadczący pomoc na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jest adwokatem i wspólnikiem w Kancelarii „act BSWW”, jest również jednym z adwokatów wpisanych na listę Włoskiej Ambasady w Warszawie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie cywilnym, procesowym, prawie pracy oraz prawie upadłościowym. Podczas pracy w międzynarodowej kancelarii w Mediolanie zdobył również bogate doświadczenie w sektorze odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem procesu nabywania fabryk fotowoltaicznych przez włoskich i zagranicznych inwestorów. W Polsce adw. Giuseppe La Rosa świadczy pomoc prawną dla wielu lokalnych firm, które posiadają swoje oddziały we Włoszech i potrzebują specjalistycznej pomocy w gospodarczym i cywilnym prawie włoskim, m.in. Maflow BRS, Newag.

dr hab. Krystian Markiewicz

prof. UŚ dr hab. SSO Krystian Markiewicz

Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, członek Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, członek stałego Zespołu przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającego przy Ministrze Sprawiedliwości do końca działalności KKPC, Redaktor Naczelny Kwartalnika SSP „Iustitia”, członek kolegiów redakcyjnych „Polskiego Procesu Cywilnego”, „ADR. Arbitraż i Mediacja”, wykładowca i autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu postępowania cywilnego i prawa ustrojowego.

prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ

Dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego i Kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Rady Legislacyjnej w latach 2007-2010. Prowadzi wykłady dla aplikantów radcowskich. Autorka licznych artykułów, glos, monografii, redaktor wielu podręczników akademickich, opracowań i komentarzy z zakresu postępowania cywilnego, gospodarczego oraz prawa handlowego. Członek Rad Programowych czasopism naukowych: ADR Arbitraż i Mediacja, Rejent, Przegląd Prawa i Administracji, Polski Proces Cywilny.

Malgorzata Polak

Małgorzata Polak

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Ławnik XII Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Warszawie. Od 2004 r. przewodnicząca Rady Ławniczej przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Pomysłodawczyni i współautorka informatora dla ławników wydanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości – Ławnik-sędzia społeczny.

dr Gerhard Reissner

dr Gerhard Reissner

Studiował prawo i socjologię i ukończył Uniwersytet Wiedeński w 1977 r. Od 1979 r. do 1982 r. pracował jako asystent naukowy w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Monachium. W 1982 r. został sędzią sądu okręgowego w Hainburgu. W 1994 r. został prezesem Sądu Okręgowego w Floridsdorf. W 1994 r. został wybrany na wiceprezydenta Stowarzyszenia Austriackich Sędziów, a w 2000 r. został członkiem Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich Rady Europy (CCJE). W 2008 r. został wybrany na wiceprezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów, a od 2009 r. do 2012 r. na stanowisko prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów i wiceprzewodniczącego Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich. Był prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów i Przewodniczącym Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich. Aktualnie jest honorowym prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów. Członek kilku komisji w Austrii (Juristenkommission itp.), Ekspert IAJ, Rady Europy, Komisji Europejskiej.

dr hab. Krystian Markiewicz

prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński

Wybitny specjalista w zakresie prawa cywilnego, własności intelektualnej, prawa handlowego oraz prawa inwestycji zagranicznych. Współtwórca nowoczesnego polskiego prawa handlowego. Uczestniczy aktywnie w międzynarodowym arbitrażu. Jego nazwisko figuruje na liście sędziów Sądu Arbitrażowego przy KIG, Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego przy Austriackiej Izbie Gospodarczej oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. Reprezentował rząd polski w rozmowach prowadzących do stowarzyszenia Polski ze Wspólnotą Europejską oraz doradzał rządowi w sprawie przystąpienia Polski do UE. Był doradcą filadelfijskiej firmy prawniczej Drinker Biddle & Reath. Jako wieloletni członek Rady Legislacyjnej, prof. Sołtysiński służył radą rządowi w sprawach reformy ustawodawstwa mającej na celu rozwój handlu międzynarodowego i zagranicznych inwestycji. W 1997 r. został członkiem Komisji Kodyfikacyjnej oraz Przewodniczącym jej podkomisji, która opracowała uchwalony przez Sejm w 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Jest autorem kilkunastu książek i ponad 200 publikacji na temat prawa handlowego, własności intelektualnej, prawa antymonopolowego i prawa cywilnego. Członek Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.

prof. UJ dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka

prof. UJ dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka

Pracownik Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Kierownik Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest czynnym zawodowo adwokatem, prowadzi szkolenia w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie oraz w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury; jest stypendystą fundacji Alexandra von Humboldta. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół sprawności postępowania karnego, mediacji i ADR, postępowania dowodowego i statusu pokrzywdzonego w procesie karnym.

Andrzej Torbus

prof. UŚ dr hab. r.pr. Andrzej Torbus

Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Równolegle z działalnością zawodową wykonuje zawód radcy prawnego oraz mediatora. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na tematyce postępowania procesowego, międzynarodowego postępowania cywilnego, postępowania upadłościowego i układowego oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Profesor Andrzej Torbus brał udział w projekcie „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy” współfinansowanego ze środków europejskich. Profesor wystąpił na wielu konferencjach i seminariach naukowych. Jest autorem ponad 70 publikacji.

María Luisa VILLAMARÍN LÓPEZ

María Luisa Villamarín López

Profesor prawa procesowego (cywilnego i karnego), pracuje w Katedrze Prawa Procesowego i Prawa Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu Complutense w Madrycie. Prowadziła badania w wielu zagranicznych ośrodkach naukowych m.in. w Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht (Hamburg, Niemcy), Harvard Law School (Boston, USA), University of Michigan (USA). Autorka wielu publikacji z zakresu prawa procesowego, w tym w szczególności z zakresu prawa dowodowego i egzekucyjnego. Prowadzi szkolenia dla referendarzy sądowych i adwokatów.

prof. UAM dr hab. SSR Marcin Walasik

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca na polsko-niemieckich studiach prawniczych prowadzonych we współpracy z Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, członek komitetu redakcyjnego kwartalnika „Polski Proces Cywilny”, członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych oraz Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa procesowego cywilnego, członek Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.

prof. zw. dr hab. SSN Karol Weitz

Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, sędzia Sądu Najwyższego (Izba Cywilna), redaktor naczelny „Polskiego Procesu Cywilnego". Autor licznych publikacji z zakresu postępowania cywilnego, w tym, w szczególności, jurysdykcji krajowej, wznowienia postępowania, międzynarodowego i europejskiego prawa procesowego cywilnego oraz międzynarodowego arbitrażu handlowego. Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (2010-2014 r.); członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (do grudnia 2015 r.).

dr SSR Ireneusz Wolwiak

Doktor nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Sędzia sądu powszechnego. Autor publikacji z zakresu postępowania cywilnego.

Program

8:30 – 9:00 –

Rejestracja uczestników

9:00 – 9:15 –

Powitanie uczestników i wprowadzenie do tematu konferencji
Wojciech Bierwiczonek (Dyrektor Zarządzający Wydawnictwa C.H.Beck)
prof. UŚ dr hab. SSO Krystian Markiewicz (Prezes SSP „Iustitia”, członek SKK)
prof. UŚ dr hab. r.pr. Andrzej Torbus (Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego)

9:15 – 10:45 –

Panel I (moderator i wprowadzenie: prof. dr hab. SSN Wojciech J. Katner, Uniwersytet Łódzki, SSP „Iustitia”)

 1. Udział czynnika obywatelskiego jako gwarancja niezawisłości sądu
  prof. UŚ dr hab. SSO Krystian Markiewicz (Prezes SSP „Iustitia”, członek SKK)
  Bernice B. Donald (United States Court of Appeals for the Sixth Circuit)
  Małgorzata Polak (Ławnik)
 2. Kolegialność czy jednoosobowość składu sądu
  prof. dr hab. SSN Karol Weitz (Uniwersytet Warszawski, SSP „Iustitia”)
  dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka (Uniwersytet Jagielloński)
Dyskusja

10:45 – 11:15 –

Przerwa na kawę

11:15 – 13:00 –

Panel II (moderator i wprowadzenie: prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ, Uniwersytet Wrocławski)

 1. Sędziowie pokoju w ujęciu prawnoporównawczym i propozycje regulacji:
  1. Wybór sędziów pokoju i ich status
   dr SSR Katarzyna Gajda-Roszczynialska (Uniwersytet Śląski, SSP „Iustitia”, członek SKK)
   Professor María Luisa Villamarín López (Universidad Complutense de Madrid)
   Cristina Cabrita Alves de Silva (sędzia pokoju, Portugalia)
  2. Kompetencja sędziów pokoju i nadzór nad sędziami pokoju
   mgr Anna Bicz (Uniwersytet Śląski)
   adw. Giuseppe La Rosa (Włochy)
   prof. Avv. Renato La Rosa (Włochy)
Dyskusja

13:00 – 13:45 –

Lunch

13:45 – 15:30 –

Panel III (moderator i wprowadzenie: prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, członek SKK)

 1. Sędzia społeczny (ławnik) w sprawach gospodarczych
  prof. UAM dr hab. SSR Marcin Walasik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, SSP „Iustitia”, członek SKK)
  dr Gerhard Reissner (Austria, ENCJ)
 2. Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów
  prof. UŚ dr hab. r.pr. Andrzej Torbus (Uniwersytet Śląski)
  dr SSR Ireneusz Wolwiak (Uniwersytet Śląski, SSP „Iustitia”)
  Former Judge and Prof. Angelo Giorlando (Włochy)
Dyskusja

Pobierz program

Conference programme

Organizatorzy i Partnerzy
Organizatorzy:
Wydawnictwo C.H.Beck Kwartalnik IUSTITIA Katedra Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski
Partner konferencji:
Dziennik Gazeta Prawna
Patron medialny:
Dziennik Gazeta Prawna
Lokalizacja

Warszawa, Warsaw Trade Tower

ul. Chłodna 51, 32 piętro, sala W1-W4

Cena

Dla członków SSP „Iustitia” udział w konferencji jest bezpłatny. Opłata konferencyjna dla pozostałych uczestników wynosi 100 PLN netto.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: konferencja.iustitia@beck.pl.
Wiadomość powinna zawierać: imię, nazwisko i nazwę instytucji.
Ilość miejsc ograniczona, udział w konferencji możliwy tylko po potwierdzeniu rejestracji przez organizatora.
Zgłoszenia przyjmujemy do 18 kwietnia 2018 r.